O wydziale

Wydział Sztuki Nowych Mediów

 

Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK powstał w 2005 roku we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. To unikalny w skali kraju wydział łączący zajęcia artystyczne z nauką wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. W 2010 roku Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK, jako trzecia uczelnia w Polsce – obok ASP w Warszawie i Krakowie – został członkiem CUMULUS – międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego najlepsze uczelnie artystyczne z całego świata. W 2017 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych przyznała Wydziałowi SNM PJATK uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych.

 

 Wydział Sztuki Nowych Mediów prowadzi studia I i II stopnia na kierunku Grafika oraz I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz.

 

Program nauczania realizowany na Wydziale Sztuki Nowych Mediów pozwala studentom otrzymać gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z wybranych dziedzin zastosowań technik komputerowych, jak i podstawy edukacji artystycznej. Przedmioty informatyczne zawierają elementy takich dziedzin, jak: podstawy algorytmiki, obsługa komputerów, inżynieria oprogramowania, multimedia, tworzenie grafiki i animacji komputerowej, modelowanie trójwymiarowe. Wiedzę teoretyczną i praktyczną uzupełniają praktyczne umiejętności nabyte w laboratoriach informatycznych.

 

  W zakresie sztuk plastycznych dużą wagę przywiązuje się do form wizualnych, dlatego też studenci studiują rysunek, kompozycję, malarstwo, animację klasyczną, fotografię i sztukę operatorską. Zapoznają się z realizacją krótkich form filmowych, a w szczególności efektów specjalnych wykonanych w technikach 3D i animacji komputerowej. Celem przedmiotów artystycznych jest uwrażliwienie studenta na plastykę. Na ten aspekt położono szczególny nacisk, ponieważ obraz jest najistotniejszym elementem zarówno w animacji komputerowej, jak i w grach komputerowych. 

   

Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę ogólną i specjalistyczną z dziedzin:

  – edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych – studenci uzyskują kompleksową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych. Poznają podstawowe zagadnienia dotyczące kompozycji, malarstwa, rysunku;

 – grafiki – program studiów obejmuje podstawowe pojęcia z grafiki projektowej, która w kształceniu studentów daje pojęcie poznawalności współczesnego języka projektowego na płaszczyźnie i w przestrzeni intermedialnej. Szczególny nacisk jest położony na zaznajomienie studentów z aplikacjami do tworzenia i projektowania oraz z zasadami przygotowania tak powstałych obrazów do dystrybucji różnymi kanałami przekazu;

 -informatyki – studenci otrzymują gruntowną wiedzę teoretyczną i metodyczną oraz nabywają praktyczne umiejętności w następujących dziedzinach: obsługa komputerów, multimedia, projektowanie stron internetowych, organizacja i kierowanie projektami, administrowanie systemami informatycznymi zarządzania, tworzenie przyjaznych użytkownikowi funkcjonalnych interfejsów graficznych i multimedialnych.

 

 Od 2013 roku Uczelnia prowadzi ścieżkę studiów w języku angielskim na studiach stacjonarnych Wydziału Sztuki Nowych Mediów – kierunek Grafika. Studia te są równoważne studiom w języku polskim, kadrę stanowią dydaktycy PJATK, a także zaproszeni goście (visiting professors) ze współpracujących z PJATK uczelni artystycznych z całego świata. Wydział kształci studentów w zakresie nowoczesnego projektowania informacji multimedialnej, z zastosowaniem nowych technologii komputerowych, w oparciu o tradycyjne wartości artystyczne i estetyczne wypracowane w rozwoju polskiej kultury. Stały kontakt z kulturą i sztuką japońską, umiędzynarodowienie studiów oraz dostęp do wysokich technologii pozwalają poszerzyć wiedzę i rozwinąć umiejętność komunikacji międzykulturowej, a także zdobyć kompetencje w zakresie interakcji społecznej.