„Zaczyna się na papierze…Od technik analogowych do cyfrowych – opowieść o warszawskim
Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK × kierunek Grafika” / /

“It all starts on paper…
From analogue techniques to digital technologies – the story of the Warsaw PJAIT New Media Art Department × Graphics”

Koncepcja publikacji i redakcja tekstów ×
Texts concept and editing
Agata Myjak

Projekt graficzny × Layout
Agnieszka Ziemiszewska

Tłumaczenie × Translation
Alicja Gorgoń

Fotografie × Photos: Borys Bodetko, Dawid Czajkowski, Elżbieta
Gnyp, Adam Gut, Rafał Klimczyk, Wojciech
Kołek, Tomasz Myjak, Kseniia Prokhorova,
Jędrzej Sokołowski, Krzysztof Szklanny, Damian
Śmigielski, Emilia Wernicka, Olga Wroniewicz oraz
z archiwum Autorów.

Korekta × Proofreading
Magdalena Ławniczek, Alicja Gorgoń

Publikacja powstała na podstawie materiałów
przekazanych przez wykładowców wydziału. The publication was prepared on the basis of materials provided by the faculty lecturers.

link: https://drive.google.com/file/d/1q3j9D1fy0AjxelWVtcyZV3SW7bynGhrF/view