[FOR ENGLISH SCROLL DOWN]

Płatny staż w Paryżu! — Brzmi dobrze?

Jeżeli jesteś chętna_ny na wyjazd do Paryża w celu odbycia stażu w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy OECD (SP RP OECD) we Francji, uczyć się i odkrywać życie za granicą, wypełnij ten formularz i wgraj swoje portfolio.

Ten staż jest dla Ciebie, jeśli:
— jesteś osobą o wysokiej świadomości kultury i sztuki;
— studiujesz na 3. roku studiów I stopnia lub na studiach magisterskich SNM PJATK;
— płynnie posługujesz się językiem polskim i angielskim lub/i francuskim;
— rozumiesz, dlaczego komunikacja wizualna jest ważna, w szczególności w miejscach i siedzibie jednostki rządowej;
— umiesz projektować elementy komunikacji wizualnej i czujesz się w tym dobrze;
— nie masz problemu z opracowaniem wizualnym standardowych druków i publikacji pdf, treści informacyjnych, infografik, materiałów na social media czy małych form animowanych.

Prześlij nam swoje portfolio i aplikuj na staż w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy OECD w Paryżu!

Staż finansowo wspiera Erasmus PJATK (Staże Wysokiej Jakości). Terminy wyjazdu i współpracy z SP RP OECD pozostają do ustalenia. Organizatorem stażu jest PJATK we współpracy z SP RP OECD.

WAŻNE!
Udział w stażu nie pokrywa zakwaterowania ani kosztów podróży. Szczegóły finansowe oraz zakres obowiązków będą omawiane z wybranymi kandydatami po zakończeniu naboru. Osoby zakwalifikowane na wyjazd będą mogły zabiegać o wsparcie ze środków Dziekana oraz granty stażowe z programu Erasmus+.

NIEPRZEKRACZALNY DEADLINE zgłoszeń to 25 marca 2022!!!

Link do formularza zgłoszeniowego

 

 

[ENGLISH VERSION]

Paid internship in Paris! – Sounds good?

If you are willing to go to Paris for an internship at the Permanent Representation of Poland to the OECD, learn and discover life abroad, fill out this form and upload your portfolio.

This internship is for you if:
— you are a person with a high awareness of culture and art;
— you are studying in the 3rd year of BA studies or in the MA program at PJAIT NEMA;
— you are fluent in Polish and English and/or French;
— you understand why visual communication is important, especially in venues and headquarters of a government organisation;
— you can design elements of visual communication and you feel good at it;
— you have no problem with the visual preparation of standard pdf prints and publications, information content, infographics, social media materials, or small animated forms.

Send us your portfolio and apply for an internship at the Permanent Representation of Poland to the OECD!

The internship is financially supported by Erasmus PJATK (High-Quality Internships). The dates of departure and cooperation with the Permanent Representation of Poland to the OECD are to be agreed upon. The internship is organized by PJATK in collaboration with the Permanent Representation of Poland to the OECD.

IMPORTANT!
The internship does not cover accommodation or a flight from Warsaw to Paris. Financial details and work responsibilities will be discussed with selected candidates. Persons qualified for the internship will be able to apply for support from the Dean’s funds and internship grants from the Erasmus + program.

THE DEADLINE for applications is March 25, 2022!!!

Link to the form