http://community.worthproject.eu/

Warsztaty MOTYF 12-16 Kwietnia 

Motyf to międzynarodowe sympozjum i wystawa, która bada obecne i przyszłe formy interaktywnej i ruchowej typografii wyrażonej poprzez sztukę, design, przestrzeń i technologię.

Tematem festiwalu 2021 jest „Komunikowanie złożoności” i będzie szeroko badać, w jaki sposób elementy i zasady projektowania wizualnego, ruchu i interaktywnego mogą być wykorzystywane w pracach sekwencyjnych, interaktywnych, przestrzennych lub opartych na doświadczeniu, aby autentycznie informować nasze rozumienie społeczeństwa, wyjaśniać złożone koncepcje lub pomoc w przekazywaniu danych.

Założona przez prof. Ewę Satalecką, prof. Anję Stöffler i prof. Ralfa Dringenberga w 2013 r., Motyf kładzie szczególny nacisk na inicjowanie dyskusji między naukowcami a praktykami branżowymi na temat interaktywnego i dynamicznego projektowania i dostarczania tekstów w mediach. Ma on odbywać się co dwa lata, za każdym razem podejmując nowy temat i otwierając dalszy dyskurs wśród większej liczby zainteresowanych stron, studentów, naukowców i specjalistów z branży. Motyf z zadowoleniem przyjmuje wkład z różnych dyscyplin: projektowania, technologii, mediów i sztuk kreatywnych.

 BOOKLET (ENG)

 

MOTYF Workshop 12-16th of April

Motyf is an International Symposium and Media Art Exhibition that explores current and future forms of interactive and motion typography expressed through art, design, space and technology.

The theme of the 2021 Festival is “Communicating Complexity” and will broadly explore how the elements and principles of visual, motion and interactive design can be leveraged within sequential, interactive, spatial or experiential works to authentically inform our understanding of society, elucidate complex concepts or aid in the communication of data.

Founded by Prof. Ewa Satalecka, Prof. Anja Stöffler and Prof. Ralf Dringenberg in 2013, Motyf has a special focus on initiating discussion between academics and industry practitioners about interactive and dynamic media text design and delivery. It aims to run bi-annually, each time taking a new theme and opening up further discourse amongst a greater number of interested stakeholders, students, academics and industry professionals. Motyf welcomes contributions from a spectrum of disciplines: design, technology, media and creative arts.

BOOKLET