Proces dyplomowy
dla studentów grafiki w języku polskim

 

Nadchodzące terminy obrony

Semestr letni:

 • 12-14 Lipca, 2021
 • 20-23 Września,  2021

Wymogi

 1 – Student musi do konkretnego dnia (ustalonego przez Władze Wydziału), wgrać wszystkie pliki na Google Drive. Jeżeli tego nie zrobi, nie jest dopuszczony do obrony.

2 – Folder automatycznie zamyka się 14 dni przed ustalonymi terminami obron.

Przed obroną pamiętaj o:

 • sprawdź czy masz wszystkie stopnie w Gakko (Dziekanat -> OY)
 • sprawdź stan konta (Dziekanat -> Opłaty)
 • zwróć wszystkie książki do biblioteki
 • dyplom  powinien zostać zaakceptowany przez wszystkich promotorów przed złożeniem do sekretariatu

Proces obronny:

ETAP 1 (ok. 4 tygodnie przed obroną)

Student wysyła komplet informacji do promotora głównego w celu stworzenia przez promotora pracy dyplomowej w uczelnianym systemie elektronicznym (gakko.pjwstk.edu.pl). W tym celu dyplomant dostarcza do promotora głównego:

 1. Ukończoną pracę dyplomową (praktyczna i pisemna) z tytułami obu części w języku polskim oraz angielskim wg. poniższego wzoru:
  • Tytuł pracy praktycznej w języku polskim. Tytuł pracy pisemnej w języku polskim
  • Tytuł pracy praktycznej w języku angielskim. Tytuł pracy pisemnej w języku angielskim
 2. Skład zespołu promotorskiego (tytuł, imię i nazwisko): promotor główny, promotor techniczny, promotor pracy pisemnej, recenzent pracy dyplomowej
 3. Zgodę na zamieszczenie pracy w repozytorium PJATK

WAŻNE: Decyzję o zamieszczeniu pracy w repozytorium PJATK można wyrazić tylko raz i nie można jej cofnąć.

4. Informację o liczbie dyplomów i wersjach językowych (oryginał w jęz. polskim + 2 odpisy w języku polskim lub oryginał w jęz. polskim + 1 odpis w jęz. polskim + 1 odpis w jęz. angielskim)

WAŻNE: Decyzję o ilości otrzymanych dyplomów można zmienić do momentu określenia decyzji promotora głównego o dopuszczeniu pracy do obrony.

Pkt. 3 i 4 zaznacza student lub promotor w imieniu studenta w uczelnianym systemie elektronicznym gakko.pjwstk.edu.pl

ETAP 2

 1. Student zobowiązany jest złożyć wszystkie wymagane dokumenty osobiście bądź przesłać pocztą w jedno z trzech miejsc: Sekretariat (ula@pjwstk.edu.pl), Dziekanat (dziekanat@pjwstk.edu.pl) lub Biblioteka (biblioteka@pjwstk.edu.pl) [po uprzednim ustaleniu terminu z wybranym działem]. Przypominamy, że pracownicy uczelni przyjmują dokumenty tylko od studentów, których prace dyplomowe są utworzone w systemie. 
 2. Student wysyła gotową pracę dyplomową (praktyczna i pisemna) do wyznaczonego recenzenta przez promotora głównego (najpóźniej 2 tygodnie przed obroną)
 3. Student ma obowiązek zgrać pracę dyplomową (kopia płyty) na dysk poniżej. (najpóźniej 2 tygodnie przed obroną)

  KOMPLET DOKUMENTÓW:

  • 1 wydrukowany i oprawiony egzemplarz pracy pisemnej (teoretycznej)
  • 2 płyty (nośniki CD lub DVD) z nagraną całością pracy dyplomowej (praca praktyczna i pisemna)  w formacie PDF, DOC, DOCX, ODT (zaleca się umieszczenie co najmniej dwóch różnych formatów). Na płycie należy umieścić treść całej pracy łącznie z dodatkowymi aplikacjami. Płyty powinny być umieszczone w papierowych lub cienkich plastikowych kopertach. Z czego jedna płyta powinna być przytwierdzona do wewnętrznej strony oprawy pracy dyplomowej. Płyty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz numerem “s…”.
  • oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy
  • oświadczenie studenta na upublicznienie pracy w Internecie

  ETAP 3

  1. Student mailowo potwierdza absolutorium* pisząc na adres Sekretariatu ula@pjwstk.edu.pl bądź Dziekanatu dziekanat@pjwstk.edu.pl (7 dni przed obroną)

  absolutorium –  uzyskanie określonej liczby punktów zaliczeniowych oraz spełnienie innych wymagań przewidzianych w całym programie studiów warunkujące dopuszczenie do egzaminu dyplomowego 

  1. Najpóźniej 3 dni przed obroną Sekretariat (ula@pjwstk.edu.pl) przesyła listy osób dopuszczonych do obron.

  WAŻNE: Informacja o możliwość odbioru dyplomu pojawi się w webdziekanacie. Odbiór – w zależności od aktualnej sytuacji – osobiście lub drogą pocztową.