Grafika

studia stacjonarne polskojęzyczne

1. Dostarcz pracę do recenzenta

(do 13.02.2020 r.)

obrona w lutym

Praca pisemna
Dokumentacja dyplomu
Recenzent

2. Dostarcz pracę i dokumenty do biblioteki

(do 10.02.2020 r.)

obrona w lutym

Dokmentacja dyplomu
Płyta (podpisana przez wszystkich promotorów)
Praca pisemna
Koperta (podpisana przez studenta, imię, nazwisko, numer albumu)
Oświadczenie promotora
Oświadczenie studenta
Biblioteka

3. Dostarcz pracę i dokumenty do dziekanatu

(do 13.02.2020 r.)

obrona w lutym

Praca pisemna
Dokumentacja dyplomu
Formularz dyplomowy
Karta dla promotora technicznego
Ocena pracy dyplomowej
Oświadczenie promotora (dopuszczenie do obrony)
Oświadczenie promotora (o plagiacie)
Oświadczenie studenta
Dziekanat

4. Odbierz obiegówkę w dziekanacie

(na 7 dni przed obroną)

Dziekanat
Obiegówka

5. Dostarcz podpisaną obiegówkę do dziekanatu

(do 22.02.2020 r.)

obrona w lutym

Obiegówka
Dziekanat

6. Obrona

(27.02.2020 – 28.02.2020 r.)

obrony w lutym

Dzień przed obroną powinieneś zapisać potrzebne do prezentacji pliki na komputerze i przetestować salę

Przedstaw siebie oraz promotorów, w kolejności:
promotor główny, promotor techniczny, promotor pracy pisemnej

Podaj tytuł pracy pisemnej

Kilka słów wstępu, zaproszenie do prezentacji dyplomu

Prezentacja dyplomu

Prezentacja przygotowanych materiałów dodatkowych

Wypowiedzi promotorów o współpracy z dyplomantem

Trzy oceniane pytania od promotorów

Ewentualne pytania od innych członków komisji i osób na sali, poza protokołem 

Zadbaj o optymalny czas całej prezentacji, najlepiej około 15 minut, nie dłużej.

Możesz mieć przy sobie notatki zawierające główne punkty prezentacji, ale nie czytaj z nich, ani ze slajdów, bezpośrednio.

Prezentacja powinna zawierać slajd początkowy, na którym znajdzie się nazwa szkoły oraz jej logotyp, nazwa wydziału, twoje imię i nazwisko, temat pracy pisemnej, temat pracy praktycznej, skład promotorów oraz rok obrony.

W prezentacji powinno się zawrzeć slajdy opisujące część praktyczną dyplomu, proces jej powstawania od strony artystycznej oraz od strony technicznej (użyte narzędzia, programy, itd.) i krótki opis pracy pisemnej.

Prezentację można zakończyć podsumowaniem całej pracy. Można opowiedzieć o rożnicy między początkowymi założeniami a efektem końcowym, o interesujących aspektach procesu twórczego czy o własnych wnioskach i refleksjach.

Materiały dodatkowe w prezentacji mogą zawierać na przykład  „making-of”, inspiracje, szkice koncepcyjne, fragmenty animatiku / storyboardu, itd.

Jeżeli chcesz zaprezentować korzystanie z twojej aplikacji, przeglądanie twojej strony czy granie w twoją grę, przygotuj wcześniej przedstawiający to filmik.

Można również przygotować mniej „standardowe” dodatki, takie jak wydruki, figurki, modele, gadżety, prezentowane produkty, itd. Pomyśl o dodatkach, które najlepiej komplementują twój dyplom.

Pamiętaj o czytelnej oprawie graficznej prezentacji. Czysty, przejrzysty układ, font bezszeryfowy itd.

Podczas prezentacji zachowaj kontakt wzrokowy z publicznością. W złym guście jest odwracać się tyłem do komisji.

Pamiętaj też, aby ubrać się odpowiednio do okazji.

7. Dostarcz zdjęcia do dziekanatu

(po obronie)

4 zdjęcia (4,5 x 6,5)
Dziekanat

8. Odbierz dyplom w dziekanacie

(po otrzymaniu informacji w web dziekanacie, w zakładce „przebieg studiów” )

Dyplom
Legitymacja
Dziekanat

(opcjonalne) Złóż podanie o odpis w języku angielskim

(w ciągu 30 dni od obrony)

Podanie o odpis w języku angielskim
2 zdjęcia (4,5 x 6,5)
Dowód wpłaty 40 zł
Dziekanat

Graphic design

full-time programme

1. Deliver diploma work to a reviewer

(by 04.02.2020)

examination in February

Thesis
Diploma work in electronic form
Reviewer

2. Deliver diploma work and required documents to the library

(by 10.02.2020)

examination in February

Diploma work in electronic form
CD / DVD (signed by all 3 supervisors)
Thesis
Envelope (signed by the student with a first name, surname and a student id number)
Statement by supervisor on the diploma thesis
Declaration of the diploma work author
Library

3. Deliver diploma work and required documents to the Dean’s Office

(by 11.02.2020)

examination in February

Thesis
Diploma work on a CD/DVD
Diploma form
Technical consultations schedule
Diploma work review/assessment
Statement by supervisor on the diploma thesis
Declaration of the diploma work supervisor (antiplagiarism )
Declaration of the diploma work author
Dean’s Office

4. Receive the application for the right to take the diploma examination (“obiegówka”) from the Dean’s Office

(7 days before diploma examination)

Dean’s Office
“Obiegówka”

5. Deliver the signed application for the right to take the diploma examination (“obiegówka”) to the Dean’s Office

(by 18.02.2020)

examination in February

“Obiegówka”
Dean’s Office

6. Diploma examination

(24.02.2020)

examination in February

You should save the needed files on the computer and test the hall a day before your presentation

Introduce yourself and your supervisors in the following order:
main supervisor, technical supervisor, dissertation supervisor

Say the title of your thesis

Deliver the introduction, invite the audience to watch your diploma presentation

Diploma presentation

Demonstration of additional material

Supervisors’ statements on the cooperation with a student

Three questions from the supervisors

Potential questions from other members of the committee and people in the audience, outside of the official proceeding

Make sure your presentation takes an appropriate amount of time, around 15 minutes is best.

You’re allowed to bring notes with bullet points of your presentation, but don’t just read directly from them.

Presentation should have an opening slide, contatining the school’s name and logo, department, student’s first name and surname, topic of the dissertation, topic of the diploma work, list of supervisors and a year of diploma defense.

You should include slides describing your diploma work, both artistic and technical (programs and tools used) aspects of its creation, as well as a short description of the dissertation.

You may want to end your presentation on a short summary . Describe the differences between the initial goals and the final product, talk about some interesting aspects of the creation process, give your own conclusions e.t.c.

The additional material could consist of a „making-of”, inspirations, concept art, portions of an animatic / storyboard, e.t.c.

If you wish to demonstrate your working application, the usage of your website, the gameplay of your game e.t.c., you should prepare a clip demonstrating these things beforehand.

You may also wish to prepare some less “typical” additions to your presentation, such as prints, figurines, small-scale models e.t.c. Try to come up with the additions that would best suit your particular diploma work.

Remember to make your presentation’s appearance easy on the eyes . Clear layout, sans-serif font, e.t.c.

Try to maintain a general eye contact with the audience. Turning your back to the comitee is bad manners.

Lastly, remember to dress properly.

7. Deliver photos to the Dean’s Office

(after your examination)

4 pictures (4,5 x 6,5)
Dziekanat

8. Receive your diploma in the Dean’s Office

(after seeing the relevant entry in the “academic record” section of your student portal)

Diploma
Student ID
Dean’s Office

(optional) Obtain the English version of diploma and supplement

(within 30 days from your diploma examination)

Application
2 pictures (4,5 x 6,5)
Translation of the diploma work title confirmed by the supervisor
Dean’s Office

Grafika

studia niestacjonarne polskojęzyczne

1. Dostarcz pracę do recenzenta

(do 17.06.2019 / 09.09.2019r.)

obrona lipcowa / obrona wrześniowa

Praca pisemna
Dokumentacja dyplomu
Recenzent

2. Dostarcz pracę i dokumenty do biblioteki

(do do 10.02.2020 r.)

I Potok / II Potok

Dokmentacja dyplomu
Płyta (podpisana przez wszystkich promotorów)
Praca pisemna
Koperta (podpisana przez studenta, imię, nazwisko, numer albumu)
Oświadczenie promotora
Oświadczenie studenta
Biblioteka

3. Dostarcz pracę i dokumenty do sekretariatu ds. st. niestacjonarnych

(do 30.06.2019 / 15.09.2019)

obrona lipcowa / obrona wrześniowa

Praca pisemna
Dokumentacja dyplomu
Formularz dyplomowy
Karta dla promotora technicznego
Ocena pracy dyplomowej
Oświadczenie promotora (dopuszczenie do obrony)
Oświadczenie promotora (o plagiacie)
Oświadczenie studenta
Dziekanat

4. Odbierz obiegówkę w dziekanacie

(na 7 dni przed obroną)

Dziekanat
Obiegówka

5. Dostarcz podpisaną obiegówkę do dziekanatu

(do 30.06.2019 / 19.09.2019)

obrona lipcowa / obrona wrześniowa

Obiegówka
Dziekanat

6. Obrona

(06.07.2019 — 07.07.2019 / 21.09.2019 — 22.09.2019)

obrona lipcowa / obrona wrześniowa

Dzień przed obroną powinieneś zapisać potrzebne do prezentacji pliki na komputerze i przetestować salę

Przedstaw siebie oraz promotorów, w kolejności:
promotor główny, promotor techniczny, promotor pracy pisemnej

Podaj tytuł pracy pisemnej

Kilka słów wstępu, zaproszenie do prezentacji dyplomu

Prezentacja dyplomu

Prezentacja przygotowanych materiałów dodatkowych

Wypowiedzi promotorów o współpracy z dyplomantem

Trzy oceniane pytania od promotorów

Ewentualne pytania od innych członków komisji i osób na sali, poza protokołem 

Zadbaj o optymalny czas całej prezentacji, najlepiej około 15 minut, nie dłużej.

Możesz mieć przy sobie notatki zawierające główne punkty prezentacji, ale nie czytaj z nich, ani ze slajdów, bezpośrednio.

Prezentacja powinna zawierać slajd początkowy, na którym znajdzie się nazwa szkoły oraz jej logotyp, nazwa wydziału, twoje imię i nazwisko, temat pracy pisemnej, temat pracy praktycznej, skład promotorów oraz rok obrony.

W prezentacji powinno się zawrzeć slajdy opisujące część praktyczną dyplomu, proces jej powstawania od strony artystycznej oraz od strony technicznej (użyte narzędzia, programy, itd.) i krótki opis pracy pisemnej.

Prezentację można zakończyć podsumowaniem całej pracy. Można opowiedzieć o rożnicy między początkowymi założeniami a efektem końcowym, o interesujących aspektach procesu twórczego czy o własnych wnioskach i refleksjach.

Materiały dodatkowe w prezentacji mogą zawierać na przykład  „making-of”, inspiracje, szkice koncepcyjne, fragmenty animatiku / storyboardu, itd.

Jeżeli chcesz zaprezentować korzystanie z twojej aplikacji, przeglądanie twojej strony czy granie w twoją grę, przygotuj wcześniej przedstawiający to filmik.

Można również przygotować mniej „standardowe” dodatki, takie jak wydruki, figurki, modele, gadżety, prezentowane produkty, itd. Pomyśl o dodatkach, które najlepiej komplementują twój dyplom.

Pamiętaj o czytelnej oprawie graficznej prezentacji. Czysty, przejrzysty układ, font bezszeryfowy itd.

Podczas prezentacji zachowaj kontakt wzrokowy z publicznością. W złym guście jest odwracać się tyłem do komisji.

Pamiętaj też, aby ubrać się odpowiednio do okazji.

7. Dostarcz zdjęcia do dziekanatu

(po obronie)

4 zdjęcia (4,5 x 6,5)
Dziekanat

8. Odbierz dyplom w dziekanacie

(po otrzymaniu informacji w web dziekanacie, w zakładce „przebieg studiów” )

Dyplom
Legitymacja
Dziekanat

(opcjonalne) Złóż podanie o odpis w języku angielskim

(w ciągu 30 dni od obrony)

Podanie o odpis w języku angielskim
2 zdjęcia (4,5 x 6,5)
Dowód wpłaty 40 zł
Dziekanat