Uwaga! Przedłużamy nabór zgłoszeń do Graduation Projects 2021! o 7 dni! Ostateczny termin nadsyłania prac mija 7 listopada (niedziela).

Szczegóły, w tym, regulamin przeglądu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie www.graduationprojects.eu, w zakładce „Weź udział”. Do przeglądu zgłaszane mogą być tylko prace dyplomowe obronione w okresie od 2 listopada 2020 do 31 października 2021 w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej, bądź przez obywateli Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier na uczelniach zagranicznych.

Wystawa: Prace laureatów przeglądu zostaną zaprezentowane na wystawie w Cieszynie w pierwszym kwartale 2022 roku w Zamku Cieszyn.

Attention! We are prolonging the call for applications for Graduation Projects 2021! by 7 days! The deadline for submitting entries is November 7 (Sunday).

Details, including the review regulations and application form, are available at www.graduationprojects.eu, in the “Take part” tab. Only diploma theses defended in the period from November 2, 2020 to October 31, 2021 in schools from the Visegrad Group countries, or by citizens of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary at foreign universities may be submitted for review.

Exhibition: The works of the winners of the review will be presented at an exhibition in Cieszyn in the first quarter of 2022 at Zamek Cieszyn.