Szanowni Państwo

Chcemy dać swojej publiczności szansę poznania ich twórczości, spotkania z pracami, ale też nawiązania bezpośredniego kontaktu z laureatami konkursu dla twórców z niepełnosprawnością, organizowanego wspólnie z British Council, a skierowanego do osób, które napotykają na bariery w dostępnie do głównego nurtu i obiegu sztuki.

Każda praca na swój niepowtarzalny sposób wyraża sprzeciw wobec ograniczeń i wymagań społecznego dostosowania — manifestuje niezależność myśli i wolność opinii.

W ramach festiwalu zapraszamy też na – współorganizowane przez British Council – spotkanie z Kate Marsh brytyjską tancerką, która m.in. koncentruje się na przywództwie w kontekście tańca i niepełnosprawności.

Wydarzenia będą odbywały się online oraz na miejscu w Zachęcie.

Кalendarz wydarzeń FKBB:
  https://fkbb.pl/program/

Więcej informacji o konkursie Europe Beyond Access:
https://zacheta.art.pl/pl/europe-beyond-access

 

Ladies and gentlemen

We want to give our audience a chance to get to know their works, meet their works, but also establish direct contact with the winners of the competition for artists with disabilities, organized jointly with the British Council, and addressed to people who face barriers to accessing the mainstream and circulation of art.

Each work in its own unique way expresses opposition to the limitations and requirements of social adjustment – it manifests independence of thought and freedom of opinion.

As part of the festival, we also invite you to a meeting – co-organized by the British Council – with Kate Marsh, a British dancer who, among others,  focuses on leadership in the context of dance and disability.

The events will be held online and in Zachęta.

FKBB events calendar:
 https://fkbb.pl/program/

More information about the Europe Beyond Access competition:
 https://zacheta.art.pl/pl/europe-beyond-access